Innehållet på den här sidan är webversionen av ett paper jag producerade under högskolekursen LUFF, Lärande utvärdering och följeforskning, gavs vid Högskolan i Halmstad hösten 2009. Om du skulle föredra att läsa mitt PM i traditionell form på 5 A4-sidor i Times New Roman, så klickar du på länk i blå rutan längst ner. 

 

 Metodutveckling i lärande utvärdering. Om narrativer och nya medier

  • Jag noterar att det står väldigt lite om "lärande" och om praktiska metoder i boken Lärande Utvärdering (uppgiften var ju att kritiskt reflektera över vår kursbok). Jag tar upp ett par olika teorifält där man från olika perspektiv försöker förstå lärande och kunskapsutveckling (tyst kunskap/ explicit kunskap, narrativer)
  • Jag skriver om behovet av att utveckla utvärderingsmetoder utifrån teori, och att nya interaktiva medier då ger intressanta möjligheter (ska utvärderaren fortsätta att skriva rapporter?)
  • I ett konkret case beskriver jag en narrativ metod för utvärdering och kunskapsutveckling: Berätta och Utveckla. Den är designad från relevanta teorifält för att passa för utvärdering i socialfondsprojekt.

 

Berättelser skapar identitet och mening

"... narrative knowledge constitutes the core of organizational knowledge, /---/ it is an important way of making sense of what is going on in the everyday life of organizations."

Barbara Czarniawska i Narrating the Organization

 

Berätta och Utveckla 
- ett exempel på narrativ metod

Med hjälp av nyckelberättelser och reflektion i flera steg når individer och grupper till ny förståelse. Tyst kunskap omvandlas till explicit.

Ett praktiskt exempel avser att belysa hur metoder kan utvecklas ur teorier från olika fält och designas för sitt specifika användningsområde; i det här fallet kvalitativa aspekter i socialfondsprojekt.

Läs mer

Tyst kunskap

Hur fångar vi den praktiskt vunna kunskapen? Hur kan vi omvandla den tysta kunskapen så att den blir uttalad - och därmed möjlig att dela med andra?
Kanske genom att lära oss av japansk bilindustri: "Tacit knowledge of individuals is the basis of organizational knowledge creation." (Ikujiro Nonaka och Hirotaka Takeuchi i The Knowledge-Creating Company)  
Läs mer

Nya medier i vår tjänst

De interaktiva formerna för utvärdering som inriktas på studier av processer snarare än kvantitativa resultat är förvånansvärt traditionella. De är ofta utformade efter akademisk förebild (det talade ordet, det skrivna ordet, rapporten, seminariet, konferensen). Är det inte dags att börja fråga oss vad det finns för fördelar och nackdelar med olika fomer och verktyg för interaktionen? Och då kanske vi också ska titta på nya medier ...   


 "As you read the visions presented in this volume, we urge you to think about what it would take to become well trained to effectively practice a particular approach." (Stewart I. Donaldson och Michael Scriven i introduktionen till Evaluating Social Programs and Problems - Visions for The New Millennium)

Läs mer

Femte generationens utvärdering

"Det som särskiljer den femte generationens utvärdering från de tidigare generationerna är ett fokus på ett organiserat och kritiskt lärande på olika nivåer och med flera intressenter. /---/ Syftet är att få fram utvärderingsresultat som kan ligga till grund för ett lärande som leder till fortlöpande förbättringar i program- och projektgenomförandet, men som samtidigt leder till bättre framtida program- och projektsatsningar." (Lärande Utvärdering, redaktörerna)

I Lärande Utvärdering beskrivs en modell vars kärna finns i de processer som sker i interaktiva möten på olika nivåer och mellan olika intressenter. Men denna kärna, detta stormens öga, lämnas märkligt obelyst. Hur kan utvärderingens teori utvecklas så att att metoderna i det praktiska arbetet går i takt med teorins avsikter? Och var finns den nya kommunikationsteknologin?

Läs mer

   Lärande utvärdering - följeforskning - processutvärdering - ongoing evaluation ... 
I grunden handlar det om att använda utvärdering för att lära i och av arbetet medan det  pågår. Inom det här intressanta fältet har Brohuset FoU expertis och samarbetsnätverk med kvalificerade utvärderingskollegor. Välkommen att diskutera hur en bra och produktiv utvärdering kan läggas upp och genomföras.

 

 REFERENSER: Andersson, Mats, Svensson, Lennart, Wistus, Sofia, och Åberg, Carina. Red. (2005) Om konsten att utveckla partnerskap. Arbetslivsinstitutet - Bruner, Jerome. (1990) Acts of Meaning, Cambridge - Cleese, John et al. (1979) This calls for immediate discussion. I Life of Brian. Distribution by Warner Bros - Czarniavska, Barbara. (1997) Narrating the Organization. Dramas of Institutional Identity. Chicago Press, Chicago - Danilda, Inger, Stridh, Kicki. (1998) A Story of Improvement. Methods and Tools for Qualitative Evaluation of European Projects. CAU report 1998:1, Halmstad - Donaldson, Stewart I., och Scriven, Michael, eds. (2003) Evaluating Social Programs and Problems. Visions for the New Millennium. Lawrence Erbaums Associates, New York - Donaldson, Stewart I. (2009) Using New Media to Enhance Applied Research & Evaluation. Föreläsning 3 nov 2009 vid Malmö Högskola, med Stewart I.Donaldson, Claremont Graduate University, medverkande på storbild. - Forssell, Rebecka. (2009) Lära för att använda. En forskningsöversikt om hur nya medier kan användas vid återkoppling av utvärderingsresultat. Opubl, presenterad vid seminarium Malmö Högskola nov 2009 - Guba, Egon G., Lincoln, Yvonna S. (1989) Fourth Generation Evaluation. Sage publications, Newbury Park 1989 - Laing, R.D., Phillipson, H., och Lee, A.R.. (1966) Interpersonal Perception. Tavistock Publications, London - Nonaka, Ikujiro, Takeuchi, Hirotaka. (1995) The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, Oxford - Nonaka, Ikujiro, Toyama, Ryoko, och Hirata, Toru. (2008) Managing Flow. A process theory of the Knowledge-Based Firm. Palgrave Macmillan, London - Norbäck, Lars Erik, Olsson, Lars-Erik, och Odenrick, Per. (2006) Homo Pracademicus. Om att lära om - om sig själv och sin verksamhet. Bilda förlag, Stockholm - Polanyi, Michael. (1966) The Tacit Dimension. Chicago Press, Chicago (finns också i nyutgåva 2009) - Stridh, Kicki, Holmquist, Mats, och Ljungberg van Beinum, Ingrid. (2000) Vägen kommer när vi vandrar. Serien Nya jobb och företag, rapport 14 - Stridh, Kicki. (2001) Tyst kunskap i EU-projekt - utvärdering och utveckling. Paper presenterat vid HSS01, Högskola och Samhälle i Samverkan - Stridh, Kicki, och Swärdh, Mia. (2006) Krafttag - små företag samlar tankarna och gör bättre affärer. Bilda förlag, Stockholm - Svensson, Lennart, Brulin, Göran, Jansson, Sven, och Sjöberg, Karin.Red. (2009) Lärande utvärdering genom följeforskning. Studentlitteratur, Lund - Toulmin, Stephen. (1996) Is Action Research Really Research? I Concepts and Transformations, Vol I:I 1996 - Vedung, Evert (1998). Utvärdering i politik och förvaltning. Studentlitteratur, Lund

länkar till interaktiva verktyg för roligare presentationer (tack till Stewart I. Donaldson, Claremont University)